سبد خرید  

1x کتاب چگونه...   5,500 تومان
1x کتاب جوان...   22,000 تومان
1x کتاب چگونه...   700 تومان
1x کتاب ساز و...   9,500 تومان
1x کتاب...   1,500 تومان
1x کتاب مشتری...   6,500 تومان
1x کتاب...   5,000 تومان
1x کتاب چگونه...   3,500 تومان
1x کتاب 101...   5,000 تومان
1x کتاب 81...   1,700 تومان
1x کتاب تنها...   6,900 تومان
1x کتاب وقتی...   4,500 تومان
1x کتاب هنر...   7,500 تومان
1x کتاب چگونه...   4,500 تومان
1x کتاب فروش...   2,200 تومان
1x کتاب...   23,000 تومان
1x کتاب...   6,500 تومان
1x کتاب نگاهی...   5,000 تومان

مجموع 121,000 تومان

پرداخت

حساب من

لیست ناشران


تبلیغات


ghfh

بلبلh

کتاب های مبانی بازاریابی در این شاخه 28 کتاب وجود دارد

مجموعه کتای های مباین بازاریابی