سبد خرید  

بدون محصول

مجموع 0 تومان

پرداخت

حساب من

لیست ناشران


تبلیغات


ghfh

بلبلh

کتاب مدیریت ریسک در نهادهای مالی

نوشته : وان گرینسون
ناشر : چالش
ترجمه : اصغر فیضی-محمد علیدوست اقدم
تدوین پیشنهادات مالی سودآور

جزییات بیشتر

6,000 تومان

انتشارات چالش

کتاب مدیریت ریسک در نهادهای مالی
 نوشته : وان گرینسون
 ناشر : چالش
 ترجمه : اصغر فیضی-محمد علیدوست اقدم
 شابک : 978-964-2522-50-7
 تعداد صفحات : 203
 شمارگان چاپ : 1500
 نوبت چاپ : اول -1391
 لیتوگرافی : فرشیوه
 قیمت پشت جلد : 6000 تومان
 درباره کتاب :
 صدها سال است که در مؤسسات مالی ، بحث مدیریت ریسک نهادینه شده است. ولی امروزه بسیاری از مدیران ارشد ریسک با سؤالاتی در مورد ارزش افزوده مدیریت ریسک مواجه هستند. علاوه بر این بسیاری از این مدیران احساس می کنند که بایستی از نقش خود در مؤسسات دفاع کنند. تدوین پیشنهادات مالی سودآور به طور فزاینده ای برای مدیران ارشد ریسک حائز اهمیت است.کتاب حاضر قصد دارد تا به این مدیران جهت شناسایی ، تعیین ، ارزیابی ، ارائه و تدوین پیشنهادات مالی سودآور برای سهامدارانشان کمک نماید.
 فهرست مطالب :
 پیش گفتار مؤلف
 فصل 1 : مقدمه ای بر مدیریت ریسک
1 : مقدمه ای بر مدیریت ریسک
 1-1 : مدیریت ریسک در نهادهای مالی
1-1-1: اهمیت مدیریت ریسک
2-1- 1: به کار گیری مدیریت فرایند ریسک
3-1-1 : خلاصه
4-1-1 : منابع
 فصل 2 : ریسک های موجود در روابط با مشتری
2 : ریسک های موجود در روابط با مشتری
 1-2 : مدیریت مراحل مختلف زندگی انسان
1-1-2 : مشتریان خود را بشناسید
2-1-2 : فرایند پذیرش مشتری
3-1-2 : خلاصه
4-1-2 : منابع
 2-2 : مدیریت منسجم پس از خشکی عبارات
1-2-2 : درستی عملیات و اصول اخلاقی
2-2-2 : مدیریت مؤثر هنجارهای درستی عملیات
3-2-2 : خلاصه
4-2-2 : منابع
 3-2 : انطباق در کنترل
1-3-2 : فشارهای قانونی
2-3-2 : مقابله با پیچیدگی ها ، چهار مورد از بهترین روش ها
3-3-2 : روش بررسی ساختار یافته
4-3-2 : خلاصه
5-3-2 : منابع
 فصل 3 : ریسک های موجود در عناصر سازنده ی سازمان
3 - ریسک های موجود در عناصر سازنده ی سازمان
 1-3 : اصول مدیریت ریسک اعتباری
1-1-3 : تعریف ریسک اعتباری
2-1-3 : مشکلات موجود در مدیریت ریسک اعتباری
3-1-3 : عناصر تشکیل دهنده ی مدیریت ریسک اعتباری
4-1-3 : ارزیابی شایستگی اعتباری
5-1-3 : نظارت بر وضعیت اعتبارات فردی
6-1-3 : مدل سازی ریسک اعتباری
7-1-3 : خلاصه
8-1-3 : منابع
 2-3 : تحولات جدید در اندازه گیری ریسک اعتباری
1-2-3 : مفاهیم اقتصادی
2-2-3 : باسل 2 ، بهبود اندازه گیری ریسک اعتباری
3-2-3 : خلاصه
4-2-3 : منابع
 3-3 : شاخص های ریسک
1-3-3 : تعریف شاخص های ریسک
2-3-3 : ویژگی های شاخص های ریسک
3-3-3 : فرایند تعریف شاخص ریسک
4-3-3 : خلاصه
5-3-3 : منابع
 4-3 : ترکیب توزیع های احتمال
1-4-3 : توزیع تلفات ، ریسک عملیاتی و قضاوت تخصصی
2-4-3 : ترکیب توزیع های احتمال
3-4-3 : بهبود اثر بخشی ، کارایی و رضایت
4-4- 3 : خلاصه
5-4-3 : منابع
 5-3 : اندازه گیری داده ها برای مدل سازی ریسک عملیاتی
1-5-3 : توزیع زیان و شاخص های آماری آن
2-5-3 : نتایج تجربی
3-5-3 : محاسبه ی ارزش در معرض ریسک عملیاتی
4-5-3 : خلاصه
5-5-3 : منابع
 6-3 : ویژگی های پرتفوی متنوع صندوق پوشش ریسک
1-6-3 : صندوق های پوشش ریسک
2-6-3 : توصیف و اجرای استراتژی های صندوق پوشش ریسک
3-6-3 : درآمدهای نابرابر صندوق پوشش ریسک
4-6-3 : پرتفوی های صندوق پوشش ریسک بهینه
5-6-3 : نتایج
6-6-3 : خلاصه
7-6-3 : منابع
 فصل 4 : ریسک های موجود در نحوه ی اداره کردن کـسب و کار
4 - ریسک های موجود در نحوه ی اداره کردن کـسب و کار
 1-4 : در نظر گرفتن ریسک عملیاتی در چارچوب امور
1-1-4 : مدیریت ریسک عملیاتی و برنامه ریزی مبتنی بر سناریو
2-1-4 : برنامه ریزی مبتنی بر سناریو برای حمایت از مدیریت ریسک عملیاتی
3-1-4 : برنامه ریزی مبتنی بر سناریو برای حمایت از مدیریت یکپارچه ریسک
4-1-4 : خلاصه
5-1-4 : منابع
 2-4 : سالونسی 2 : سر و کار داشتن با ریسک عملیاتی
1-2-4 : چارچوب سالونسی 2
2-2-4 : نکات قابل توجه سالونسی 2
3-2-4 : مزایای حاصل از به کارگیری سالونسی 2
4-2-4 : ریسک عملیاتی
5-2-4 : مثال هایی از حوادث و ورشکـستگی های بزرگ
6-2-4 : مشکلات و چالش های موجود در مدیریت ریسک عملیاتی شرکت های بیمه
7-2-4 : خلاصه
8-2-4 : منابع
 3-4 : مدیریت ریسک عملیاتی به عنوان فرایند کـسب و کار مشترک
1-3-4 : مرکز خدمات مشترک و ریسک عملیاتی
2-3-4 : مطالعه ی موردی : یک شرکت بیمه ی بزرگ
3-3-4 : از تخته ی رسم طرح تا مرحله ی به کارگیری آن
4-3-4 : انتخاب آگاهانه ای داشته باشید
5-3-4 : خلاصه
6-3-4 : منابع
 4-4 : کنترل ریسک عملیاتی در مدیریت گردش کار
1-4-4 : مدیریت گردش کار
2-4-4 : رویکرد قضاوتی کارشناسان متعدد
3-4-4 : مطالعه ی موردی : سازمان نیمه مستقل
4-4-4 : خلاصه
5-4-4 : منابع
 5-4 : رویکردی جامع برای کنترل ریسک عملیاتی
1-5-4 : سرمایه ی ریسک
2-5-4 : رویکرد
3-5-4 : تشریح مطالب
4-5-4 : خلاصه
5-5-4 : منابع
 6-4 : زیان های عملیاتی
1-6- 4 : تطبیق با قوانین و مقررات باسل 2
2-6-4 : مدیریت زیان برای واحدهای کـسب وکار
3-6-4 : خلاصه
4-6-4 : منابع
 7-4 : بهبود مدیریت ریسک عملیاتی
1-7-4 : مشکلات و چالش ها ی مربوط به مدیریت ریسک عملیاتی
2-7-4 : روش کار برای تجزیه و تحلیل سناریو
3-7-4 : خلاصه
4-7-4 : منابع
 8-4 : سیستم های پشتیبانی گروهی برای مدیریت ریسک عملیاتی
1-8-4 : سیستم های پشتیبانی گروهی و قضاوت تخصصی
2-8-4 : مطالعه ی موردی : مؤسسه مالی هلندی
3-8-4 : خلاصه
4-8-4 : منابع
 فصل 5 : تدوین پیشنهادات مالی سودآور
5 - تدوین پیشنهادات مالی سودآور
 1-5 : تعریف پیشنهادات مالی سودآور
 2-5 : مشتریان مشخص کنندهی پیشنهادات مالی سودآور یک مؤسسه مالی هستند
 3-5 : نقش مدیر ارشد ریسک
 4-5 : فرایند تدوین پیشنهادات مالی سودآور
1-5-4 : درک منافع ذی نفعان
2-5-4 : تدوین پیشنهادات مالی سودآور
3-4-5 : پیشنهادات مالی سودآور خود را ارائه دهید
4-4-5 : خلاصه
5-4-5 : منابع
واژه نامه ی انگلیسی - فارسی

  • ناشر : انتشارات چالش
  • مترجم : اصغر فیضی-محمد علیدوست مقدم
  • نویسنده : وان گرینسون
  • تعداد صفحات : 203
  • سال چاپ : 1391
  • شابک ( ISBN ) : 978-964-2522-50-7
  • شمارگان چاپ ( تیراژ ) : 1500
  • نوبت چاپ : اول
  • وزن : 315

هنوز نظری ارسال نشده است.

برای ارسال نظر باید عضو شوید.