سبد خرید  

بدون محصول

مجموع 0 تومان

پرداخت

حساب من

لیست ناشران


تبلیغات


ghfh

بلبلh

کورس آموزشی ( دوره آموزشی ) : استراتژی معاملاتی معروف تحت عنوان بیگ داگ (Big Dog

 استاد سخنران : Peter Brain
فرمت : تمام صفحه NTSC
زمان : 300 دقیقه ( 5 ساعت )
زبان : انگلیسی 

جزییات بیشتر

9,500 تومان

کورس آموزشی ( دوره آموزشی ) : استراتژی معاملاتی معروف تحت عنوان بیگ داگ (Big Dog)
The Big Dog Currency Trading System
استاد سخنران : Peter Brain
فرمت : تمام صفحه NTSC
زمان : 300 دقیقه ( 5 ساعت )
زبان : انگلیسی
نوع : دی وی دی
قیمت پکیج اصلی : 495 دلار
قیمت فروش با تخفیف : 9500 تومان
سایت اصلی فروش پکیج آموزشی
درباره کورس آموزشی :
۵ ساعت آموزش تخصصی تحلیل و معامله در بورس بین الملل توسط Peter Brain که طبق آمار ثبت شده در سایت حدود ۱۲۹۰۰۰ شاگرد در سرتاسر دنیا دارد.
مطالب ارائه شده :
BIG DOG COURSE CD #1
1. Price Patterns Basics
1-2-3 Tops
1.1. Identifying 1-2-3 Tops
1.2. 1-2-3 Top Example
1-2-3 Bottoms
1.3. Identifying 1-2-3 Bottoms
1.4. What Does a 1-2-3 Bottom Look Like
1.5. 1-2-3 Bottom Example
1.6. 1-2-3 Bottom Trading Example 1
1.7. 1-2-3 Bottom Trading Example 2
Double Tops
1.8. Double Top Example
Double Bottoms
1.9. Double Bottom Example
Head and Shoulders
1.10. Head and Shoulders Example 1
1.11. Head and Shoulders Example 2
1.12. Head and Shoulders Example 3
1.13. Head and Shoulders Examples
1.14. How to Trade a Head and Shoulders
Inverted Head and Shoulders
1.15. Inverted Head and Shoulders Example
Bull Flags
1.16. Bull Flag Example 1
1.17. Bull Flag Example 2
1.18. Bull Flag in an Uptrend
Bear Flags
1.19. Bear Flag Example 1
1.20. Bear Flag Example 2
1.21. Bear Flag in a Downtrend
1.22. How to Plot a Flag
Triangles in an Uptrend
1.23. Triangle Example 1
1.24. Triangle Example 2
1.25. Triangle Example 3
1.26. Triangle Trading Example
Triangles in a Downtrend
1.27. Triangle Example 1
1.28. Triangle Example 2
1.29. Triangle Example 3
1.30. Triangle Example 4
1.31. Triangle Example 5
1.32. Triangle Example 6
1.33. Triangle Trading Example
1.34. How to Draw Triangles
BIG DOG COURSE CD #2
2. Pivot Points Fundamentals
Pivot Point Introduction
2.1. Pivot Points Origin
2.2. Pivot Points Overview 1
2.3. Pivot Points Overview 2
2.4. Pivot Points Overview 3
2.5. Marking Pivot Points on Charts
How to Calculate the Pivots
2.6. Calculating Pivot Points Overview 1
2.7. Calculating Pivot Points Overview 2
2.8. Posting of Pivot Points
2.9. Projected Range and Actual Range
2.10. Recalculating Pivot Points 1
2.11. Recalculating Pivot Points 2
2.12. Calculating Daily Pivot Points 1
2.13. Calculating Daily Pivot Points 2
2.14. Calculating Pivots Points Using the Daily Chart
2.15. Calculating Weekly Pivot Points 1
2.16. Calculating Weekly Pivot Points 2
2.17. Calculating Monthly and Yearly Pivot Points
2.18. Calculating Monday Pivot Points 1
2.19. Calculating Monday Pivot Points 2
2.20. Calculating Holiday Pivot Points
How to Use the Pivot Points
2.21. Pivot Points and Bias 1
2.22. Pivot Points and Bias 2
2.23. Pivot Points and Bias 3
2.24. Pivots Points Trading Example 1
2.25. Pivots Points Trading Example 2
2.26. Trading on Pivot Points Retest
M1/M3, M2/M4 Paradigm
2.27. M1/M3, M2/M4 Paradigm Explained 1
2.28. M1/M3, M2/M4 Paradigm Explained 2
2.29. M1/M3, M2/M4 Paradigm Clarified 1
2.30. M1/M3, M2/M4 Paradigm Clarified 2
2.31. M1/M3, M2/M4 Paradigm Clarified 3
2.32. M2/M4 Example
BIG DOG COURSE CD #3
3. Candlesticks
Components of a Candlestick
3.1. Constructing Candlesticks
Spinning Tops
3.2. A Lesson in Spinning Tops
3.3. Spinning Top Example
The Hammer
3.4. A Lesson in Hammers
3.5. Hammer Example 1
3.6. Hammer Example 2
3.7. Hammer Application in Trading
3.8. Hammers Only Work at End of Run
3.9. Inverted Hammer Significance in a Downtrend
Railroad Tracks
3.10. A Lesson in Railroad Tracks 1
3.11. A Lesson in Railroad Tracks 2
3.12. Railroad Tracks Example 1
3.13. Railroad Tracks Example 2
3.14. Railroad Tracks Example 3
3.15. Railroad Tracks Example 4
3.16. Railroad Tracks Example 5
3.17. Railroad Tracks Example 6
3.18. Railroad Tracks Trading Example
3.19. Railroad Tracks Size
3.20. Railroad Tracks Not Correctly Formed
BIG DOG COURSE CD #4
4. Trendlines
Common Sense Trendlines
4.1. Common Sense Trendlines Example 1
4.2. Common Sense Trendlines Example 2
4.3. Common Sense Trendlines Trading Example 1
4.4. Common Sense Trendlines Trading Example 2
Tom DeMark Trendlines
4.5. Tom DeMark Dynamic Trendlines
Swing Points
4.6. Determining Swing Points 1
4.7. Determining Swing Points 2
4.8. Finding Swing Points
TD Supply Lines
4.9. Constructing TD Supply Lines
TD Demand Lines
4.10. Constructing TD Demand Lines
TD Trendlines Examples
4.11. TD Trendlines Example 1
4.12. TD Trendlines Example 2
4.13. TD Trendlines Example 3
4.14. TD Trendlines Example 4
4.15. TD Trendlines Example 5
4.16. TD Trendlines Example 6
4.17. TD Trendlines Example 7
4.18. TD Trendlines Example 8
4.19. TD Trendlines Example 9
4.20. TD Trendlines Example 10
4.21. TD Trendlines Example 11
4.22. TD Trendlines Drawing Example 1
4.23. TD Trendlines Drawing Example 2
4.24. TD Trendlines Drawing Example 3
4.25. TD Trendlines Drawing Example 4
4.26. TD Trendlines Drawing Example 5
4.27. TD Trendlines Drawing Example 6
4.28. TD Trendlines Drawing Example 7
4.29. TD Trendlines Drawing Example 8
4.30. TD Trendlines Drawing Example 9
4.31. TD Trendlines Drawing Example 10
BIG DOG COURSE CD #5
5. MACD
MACD Indicator
5.1. MACD Histogram Examples
5.2. MACD Neutral Line
MACD Neutralization and Divergence
5.3. How Reliable is Divergence
MACD Divergence
5.4. MACD Divergence Examples
5.5. MACD Negative Divergence Example 1
5.6. MACD Negative Divergence Example 2
5.7. MACD Negative Divergence Example 3
5.8. MACD Negative Divergence Example 4
5.9. MACD Negative Divergence Example 5
5.10. MACD Negative Divergence Example 6
5.11. MACD Negative Divergence Example 7
5.12. MACD Negative Divergence Example 8
5.13. MACD Positive Divergence Example 1
5.14. MACD Positive Divergence Example 2
5.15. MACD Positive Divergence Example 3
5.16. MACD Positive Divergence Example 4
5.17. Importance of Divergence in Higher Timeframes
MACD Neutralization
5.18. MACD Neutralization Explained 1
5.19. MACD Neutralization Explained 2
5.20. MACD Neutralization Explained 3
5.21. MACD Neutralization Explained 4
5.22. MACD Neutralization or Divergence
5.23. MACD Neutralization Example 1
5.24. MACD Neutralization Example 2
5.25. MACD Neutralization Example 3
5.26. MACD Neutralization Example 4
5.27. MACD Neutralization Example 5
BIG DOG COURSE CD #6
6. Stochastics
Stochastics Indicator
6.1. Trading With Stochastics
6.2. Using Stochastics
6.3. Buying the Dips in an Uptrend with Stochastics
6.4. Trading into a Trend Using Stochastics and MACD
7. Price Projections
Average Daily Range Price Projections
7.1. Determining the Average Daily Range
7.2. Average Daily Range Explained
7.3. Average Daily Range 24 Hours
7.4. Average Daily Range Data 1
7.5. Average Daily Range Data 2
7.6. Average Daily Range for Various Currency Pairs
7.7. Average Daily Range ***ysis
7.8. Average Daily Range Clarified
7.9. Average Daily Range Varies Day to Day
7.10. Average Daily Range for EURUSD
Triangle Price Projections
7.11. Triangle Price Projection 1
7.12. Triangle Price Projection 2
7.13. Triangle Price Projection 3
Head and Shoulders Price Projections
7.14. Head and Shoulders Price Projection 1
7.15. Head and Shoulders Price Projection 2
7.16. Inverted Head and Shoulders Price Projection
8. Time of Day
Time of Day
8.1. Bourse Hours of Operation by Location 1
8.2. Bourse Hours of Operation by Location 2
8.3. Times of the Day Chart
8.4. GMT Times of the Markets
8.5. Time and Date Link
8.6. World Market Hours Link
8.7. Time Zone Conversion
8.8. Daylight Savings
Clocks
8.9. A Members FX Market Time Program
8.10. SymmTime Clock
8.11. ZoneTick Clock
8.12. Clock Software
8.13. Clocks, Clocks, and More Clocks
Specific Times of Day
8.14. Times of the Day to Watch Out For
8.15. Important Trading Times
8.16. Reversal at the London Open
8.17. Pay Attention to Certain Times of Day
8.18. Grabbing 20 Pips at the London Close
8.19. A Caution on Open and Close Times 1
8.20. A Caution on Open and Close Times 2
Trading Sessions
8.21. Bourse Daily Trading Activity
8.22. Non-London Trading Hours
8.23. Asian Hour Trading
8.24. What Time to Start Trading
BIG DOG COURSE CD #7
9. Commitment of Traders (COT)
COT Part I
9.1. COT Website Introduction
9.2. Main Report Page Explanation
9.3. Euro FX Report Introduction
9.4. Finding the Euro FX Report at the CFTC Website
9.5. Date and Commercial Contracts Explanation
9.6. Speculator Contracts Explanation
9.7. Small Trader Explanation
9.8. Open Interest and Future Price Explanation
BIG DOG COURSE CD #8
COT Part II
9.9. Graph COT Index and Net Position Explanation
9.10. Graph COT Index and Net Position Application
9.11. Graph COT, Spec, Small Index/Price Explanation
9.12. Graph COT, Spec, Small Index/Price Application
9.13. How COT Works 1
9.14. How COT Works 2
9.15. How COT Works 3
9.16. When to Enter
9.17. Be Patient with COT
9.18. Independent Research on COT
COT Examples
9.19. Australian Dollar Example 1
9.20. Australian Dollar Example 2
9.21. Australian Dollar Example 3
9.22. Australian Dollar Example 4
9.23. Australian Dollar Example Brag Time
Part II: Putting the Tools to Work
BIG DOG COURSE CD #9
10. Top Down Trading
Top Down Trading
10.1. Top Down Trading 1
10.2. Top Down Trading 2
10.3. Top Down Trading Example 1
10.4. Top Down Trading Example 2
10.5. Top Down Trading and Timeframes
10.6. Top Down ***ysis in Short Term Trading
10.7. Reading the Charts Top Down
Confluence of Events
10.8. The 21 Pieces of the Confluence Puzzle
10.9. Confluence of Events Reminder
10.10. The Perfect Peter Bain Trade 1
10.11. The Perfect Peter Bain Trade 2
10.12. Confluence of Indicators
10.13. Understanding Confluence
10.14. Using Confluence Examples
10.15. Detecting Confluence Using Side by Side Charts
BIG DOG COURSE CD #10
Historical Trading Examples
10.16. February 17, 2005
10.17. February 23, 2005
10.18. February 24, 2005
10.19. March 1, 2005
10.20. March 2, 2005
10.21. March 3, 2005
10.22. March 4, 2005
10.23. March 10, 2005
10.24. March 24, 2005
10.25. March 25, 2005
10.26. March 29, 2005
10.27. March 31, 2005
10.28. April 7, 2005
10.29. April 28, 2005
10.30. May 3, 2005
10.31. May 4, 2005
10.32. May 5, 2005
10.33. May 6, 2005
10.34. May 10, 2005
10.35. May 11, 2005
10.36. May 12, 2005
10.37. May 13, 2005
BIG DOG COURSE CD #11
11. Risk Management
Risk Management
11.1. Money Management Considerations
12. Homework – Do it or Get Schooled
Homework
12.1. Keep a Log
12.2. Write Things Down
12.3. The Importance of Taking Notes
12.4. Setting Up a Trading Log
12.5. Keeping a Trading Journal
12.6. Printing AM Review Slides
12.7. Crosschecking Your Work
13. Patience
Patience
13.1. Patience to Wait for Opportunities
13.2. It All Takes Time
13.3. Patience Folks
13.4. Impatience Can Kill You
13.5. Patience
Part III: Things You Need to Know About the Bourse
BIG DOG COURSE CD #12
14. What is Bourse and What is a Pip
The Currency Pairs
14.1. The Mechanics of the Trading Pairs
14.2. Trading Pairs Terminology
14.3. Pip Spreads
14.4. The Four Major Pairs
14.5. Most Active Pairs
14.6. Which Pair Should I Specialize In
Pips
14.7. What is a Pip
14.8. Pip Values
14.9. Pip Values d
15. What Moves the Bourse Market
News
15.1. Risky Trading the News
15.2. The Effect of News
15.3. News Source Links
15.4. Non-Farm Payroll News
15.5. Start of the Iraq War
15.6. Daily Diary of Upcoming Events
15.7. News Calendar Link
15.8. Bloomberg as a News Resource
15.9. Fundamental News ***ysis
15.10. News Trumping the Technicals
16. Your Trading Plan
Trading Plan
16.1. Develop Your Own Trading Style ( 01:01 )
17. Choosing a Bourse Broker
Bourse Broker
17.1. Picking a Bourse Broker
17.2. Broker, Charting and Execution Software Example
18. How to Place a Trade
Limit Entry Order
18.1. Buy Limit Entry Order
18.2. Sell Limit Entry Order
Limit Order
18.3. Buy Limit Order
18.4. Sell Limit Order ( 02:46 )
Stop Order
18.5. The Importance of Using Stops
18.6. The Cardinal Rule on Stops
18.7. Moving the Stop Order
18.8. Be Patient and Leave Your Stop Alone
18.9. Average Stop Order for the Majors
18.10. Definition of Trailing Stop
18.11. How to Place Trailing Stops
19. How to Set up Your Charts
Charts Setup
19.1. IT Finance Charts Reference Guide Link
19.2. Drawing Arrows on IT Finance Charts
19.3. IT Finance Charts Custom Settings
19.4. Using Templates on IT Finance Charts
19.5. How to Simulate Real-Time Using IT Finance Charts
20. How to Treat Demo Trading
Demo Trading
20.1. Trade in Your Sandbox Until You See a Trade

  • تعداد صفحات : 300 دقیقه
  • سال چاپ : زبان : انگلیسی
  • نویسنده : پیتر براین
  • وزن : 43

هنوز نظری ارسال نشده است.

برای ارسال نظر باید عضو شوید.