سبد خرید  

بدون محصول

مجموع 0 تومان

پرداخت

حساب من

لیست ناشران


تبلیغات


ghfh

بلبلh

کتاب تجزیه و تحلیل سرمایه گذاری و مدیریت سبد اوراق بهادار

 نوشته:فرانک کی.رایلی-کیت سی.براون
ناشر:دانشگاه علامه طباطبایی
ترجمه:غلامرضا اسلامی-فرشاد هیبتی-فریدون رهنمای رودپشتی

جزییات بیشتر

14,000 تومان

انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی

 کتاب تجزیه و تحلیل سرمایه گذاری و مدیریت سبد اوراق بهادار
 نوشته : فرانک کی.رایلی-کیت سی.براون
 ناشر : دانشگاه علامه طباطبایی
 ترجمه : غلامرضا اسلامی-فرشاد هیبتی-فریدون رهنمای
 شابک : 978-964-217-098-2
 تعداد صفحات : 292
 شمارگان چاپ : 500
 نوبت چاپ : اول- 1393
 لیتوگرافی : مرکز چاپ و انتشارات انشگاه علامه طباطبایی
 قیمت پشت جلد : 14000 تومان
 درباره کتاب :
 با بروز بحران اقتصادی سال های 1929-1932 و متعاقب آن جنگ جهانی دوم در سال های 1939-1945 توسعه سریع تئوری های سنتی و مدرن و تئوری های نوین به کندی گرایید و از نیمه ی دوم دهه 1940 و به خصوص با کمی شدن ریسک و شمولیت آن در پردازش تئوری های سرمایه گذاری و مالی و معرفی ابزارهای جدید مالی و مباحثی نظیر پوشش ریسک، تنوع سازی،روش های قیمت گذاری دارایی ها و اوراق بهادار و ... سرعت بیشتری گرفت و گستره زمانی این سرعت تا به امروز نیز کشیده شده و احیانا تا دهه های پیش رو آثار آن در جامعه اقتصادی و تئوری های سرمایه گذاری ادامه داشته باشد.با این حال از اواسط دهه 1970 صحت و کاربرد فرضیات زیر بنای تئوری های مدرن مورد تردید قرار گرفته است به طوری که نتایج تحقیقات انجام شده به خصوص از اوایل دهه 1990 حکایت از ضرورت تجدید نظر در فرضیات زیربنای تئوری های مدرن دارد.با این وجود بررسی های علمی نشان می دهند که بعضی از روش ها و تئوری های سنتی و مدرن هم چنان مورد قبول هستند و کاربرد دارند و زمان لازم است تا تئوری های نوین مالی حاکمیت نسبی خود را در جامعه سرمایه گذاری به اثبات برسانند.
 فهرست مطالب :
مقدمه و پیش گفتار
فصل اول - مفاهیم سرمایه گذاری
چرا افراد سرمایه گذاری می کنند ؟
تعریف سرمایه گذاری
معیارهای بازده و ریسک
معیارهای نرخ بازده واقعی
محاسبه بازده واقعی متوسط
سرمایه گذاری بر روی یک نوع اوراق بهادار
سرمایه گذاری به صورت سبد اوراق بهادار
محاسبه نرخ بازده مورد انتظار
اندازه گیری ریسک مربوط به نرخ بازده مورد انتظار
واریانس
انحراف معیار
معیار نسبی ریسک
معیارهای ریسک بازده های واقعی
تعیین نرخ بازده مورد نیاز
نرخ بدون ریسک واقعی
عوامل اثرگذار بر نرخ بدون ریسک اسمی
شرایط موجود در بازار سرمایه
نرخ تورم مورد انتظار
عوامل عمومی
صرف ریسک
ریسک تجاری
ریسک مالی
ریسک نقدشوندگی
ریسک نرخ ارز
ریسک کشور
صرف ریسک و تئوری سبد اوراق بهادار
ریسک بنیادین در برابر ریسک سیستماتیک
خلاصه ای از نرخ بازده مورد نیاز
معیارها و منابع ریسک
ارتباط بین ریسک و بازده
حرکت در طول SML
تغییر در شیب SML
تغییر در شرایط بازار سرمایه یا تورم مورد انتظار
فصل دوم - مقدمه ای بر نظریه سبد اوراق بهادار
پیش فرض های اساسی
ریسک گریزی
تعریف ریسک
نظریه سبد اوراق بهادار مارکویتز
سنجه های ریسک
نرخ بازده مورد انتظار
واریانس (انحراف معیار) بازده ها برای سرمایه گذاری مخاطه آمیز
واریانس (انحراف معیار) بازده سبد اوراق بهادار
کوواریانس بازده ها
کوواریانس و ضریب همبستگی
انحراف معیار سبد اوراق بهادار
انحراف معیار سبد اوراق بهادار
محاسبه انحراف معیار سبد اوراق بهادار
ریسک و بازده مساوی-تغییر همبستگی ها
ترکیب سهام با بازده و ریسک های مختلف
ضریب همبستگی ثابت با وزن های متغییر
سبد اوراق بهادار با سه دارایی
برآورد اطلاعات ورودی
مرز کارا
مرز کارا و مطلوبیت سرمایه گذار
فصل سوم - مقدمه ای بر مدل های قیمت گذاری دارایی
نظریه بازار سرمایه : مروری اجمالی بر سبد اوراق بهادار
زمینه ای برای نظریه بازار سرمایه
مفروضات نظریه بازار سرمایه
توسعه نظریه بازار سرمایه
دارایی بدون مخاطره
کوواریانس با یک دارایی بدون مخاطره
ترکیب دارایی بدون مخاطره با سبد اوراق بهادار مخاطره آمیز
بازده مورد انتظار
انحراف معیار
ترکیب ریسک-بازده
سبد اوراق بهادار بازار
چگونه می توان متنوع سازی را اندازه گیری کرد
متنوع سازی و حذف ریسک غیر سیستماتیک
خط بازار سرمایه و قضیه تفکیک
معیار سنجش ریسک برای CML
مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه : ریسک و بازده مورد نیاز
خط بازار اوراق بهادار (SML)
تعیین نرخ بازده مورد نیاز برای یک دارایی مخاطره آمیز
تعیین دارایی های زیر قیمت و بالای قیمت
محاسبه ریسک سیستماتیک : خط ویژگی
تأثیر دوره زمانی
تأثیر نماینده سبد اوراق بهادار بازار
محاسبات موردی خط ویژگی
نظریه قیمت گذاری آربیتراژ (APT)
آزمون های تجربی APT
فصل چهارم - آزمون نظریه های قیمت گذاری دارایی
تقلیل مفروضات
تفاوت بین نرخ وام گیری و وام دهی
الگوی ضریب حساسیت صفر
هزینه های معاملات
تفاوت و تباین در انتظارات و دوره های زمانی
مالیات
تحقیقات تجربی CAPM
ثبات ضریب حساسیت
مقایسه برآوردهای انتشار یافته برای ضریب حساسیت
ارتباط بین ریسک سیستماتیک و بازده
اثر چولگی بر ارتباط
آثار اندازه ، P/E و اهرم
اثر ارزش دفتری به ارزش بازار : مطالعه فاما-فرنچ
خلاصه ای از آزمون های تجربی ریسک-بازده
سبد اوراق بهادار بازار : تئوری در برابر عمل
نظریه قیمت گذاری آربیتراژ
APT و اثر ژانویه
APT و تورم
تکنیک های آزمون بدیل
فصل پنجم - تجزیه و تحلیل شرکت و انتخاب سهام
تجزیه و تحلیل شرکت در مقابل انتخاب سهام
سرمایه گذاری ارزشی در مقابل سرمایه گذاری رشدی
ارتباط اقتصاد،صنعت و ساختار با تجزیه و تحلیل شرکت
عوامل موثر اقتصاد و صنعت
عوامل مؤثر ساختاری
تجزیه و تحلیل شرکت
استراتژی های رقابتی شرکت
استراتژی هزینه پایین
استراتژی تمایز
تمرکز بر یک استراتژی
تجزیه و تحلیل SWOT
برآورد ارزش ذاتی
ارزش فعلی سود نقدی
برآورد نرخ رشد
برآورد نرخ بازده مورد نیاز
مدل ارزشی فعلی سود نقدی (DDM)
ارزش فعلی جریان نقدی آزاد به حقوق صاحبان سهام
ارزش فعلی جریان نقد آزاد عملیاتی
محاسبه میانگین موزون هزینه سرمایه WACC
تکنیک های ارزشیابی نسبی
برآورد سود هر سهم شرکت و پیش بنی فروش شرکت
پیش بینی فروش های شرکت
نمونه تخمین فروش های وال گرینز
برآورد حاشیه سود شرکت
استراتژی های رقابتی وال گرینز
عملکرد داخلی وال گرینز
برآورد حاشیه سود خالص
محاسبه درآمد هر سهم
اهمیت تخمین های فصلی
برآورد P/E شرکت
تحلیل کلان ضریب فزاینده ی درآمدی
تحلیل خرد ضریب فزاینده ی درآمدی
مقایسه نسبت های سود نقدی
تخمین نرخ بازده مورد نیاز
برآورد نرخ رشد مورد انتظار
محاسبه ضریب فزاینده عایدات
برآورد ارزش آتی برای وال گرینز
تصمیم گیری برای سرمایه گذاری
مقایسه نرخ بازدهی مورد انتظار با نرخ بازدهی مورد نیاز
مقیاس های دیگری برای ارزشیابی نسبی
نسبت قیمت به ارزش فتری (P/BV)
نسبت قیمت به جریان نقد (P/CF)
نسبت قیمت به فروش (P/s)
خلاصه ی نسبت های ارزشیابی نسبی
فصل ششم - تجزیه و تحلیل و ارزشیابی شرکت های رشدی
تجزیه و تحلیل شرکت های رشدی
تعریف شرکت های رشدی
بازدهی های واقعی بالاتر از بازدهی های مورد انتظار
شرکت های رشدی و سهام رشدی
شرکت های رشدی و مدل تنزیل سود سهام
مدل های رشد
شرکت بدون رشد
مدل های رشد بلند مدت
الگوی رشد شاده
مدل توسعه
مدل رشد منفی
چه چیزی بخش سود سرمایه ای را تعیین می کند ؟
مدل رشد واقعی پویا
دنیای واقعی
مقیاس های ارزش افزوده
ارزش افزوده اقتصادی
بازده EVA بر روی سرمایه
گزینه ای برای ارزش افزوده اقتصادی
ارزش افزوده بازار (MVA)
روابط بین ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده بازار
عامل فرانشیز
دیرش رشد
تجزیه و تحلیل در داخل صنعت
راهکار جایگزین دیرش رشد
عواملی که باید در نظر گرفته شود
مدل ارزیابی انعطاف پذیر سهام رشدی
مدل بازاریابی
پارامترهای انعطاف پذیر
به کارگیری مدل
برقراری ارتباط از طریق سایت ها و هنر مصاحبه
چه موقع باید فروخت
عوامل موثر بر کارامدی تحلیلگران
بازارهای کارا
ناتوانی تحلیل ها
عوامل بازدارنده در تحلیل گری
فصل هفتم - تجزیه و تحلیل و ارزشیابی اوراق قرضه
اصول قیمت گذاری اوراق قرضه
مدل ارزش فعلی
منحنی قیمت-بازدهی
مدل بازدهی
محاسبه بازدهی اوراق قرضه
بازدهی تعهد شده تا سررسید
محاسبه YTM تعهد شده
YTM برای اوراق قرضه با سود صفر
بازدهی تعهد شده تا بازخرید (YTC)
محاسبه بازدهی تعهد شده تا بازخرید
بازدهی واقعی افق سرمایه گذاری
محاسبه بازدهی واقعی افق سرمایه گذاری
محاسبه قیمت آتی اوراق قرضه
بازدهی واقعی افق سرمایه گذاری با نرخ های سرمایه گذاری متفاون
قیمت و بازدهی بین دوره ای
نرخ سود معوق
تعدیل بازدهی برای اوراق قرضه معاف از مالیات
کتاب های بازدهی اوراق قرضه
قیمت گذاری اوراق قرضه با استفاده از نرخ نقدی
عوامل تعین کننده ی نرخ بهره
پیش بینی نرخ بهره
عوامل مشخص کننده نوسانات قیمت اوراق قرضه
استراتژی معاملات
مقیاس دیرش
دیرش مک کالی
مشخصات دیرش مک کالی
دیرش تعدیل شده و نوسانات قیمت اوراق قرضه
استراتژی معاملات بر اساس دیرش تعدیل شده
تحدب اوراق قرضه
رابطه قیمت-بازدهی برای اوراق قرضه
تمایل به تحدب
عوامل تعیین کننده تحدب
اثر تحدب-دیرش تعدیل شده
محاسبه تحدب
دیرش و تحدب برای اوراق قرضه با شرط بازخرید
دیرش تعدیل شده بر اساس اختیار معامله
تحدب اوراق قرضه با شرط بازخرید
محدودیت دیرش مک کالی و دیرش تعدیل شده
دیرش موثر
اوراق قرضه قابل فروش
دیرش موثر بزرگ تر از سررسید
دیرش موثر منفی
دیرش تجربی
دیرش تجربی برای سهام عادی
خلاصه

  • نویسنده : فرانک کی رایلی-کیت براون
  • ناشر : انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی
  • مترجم : غلامرضا اسلامی-فرشاد هیبتی-فریدون رهنمای
  • تعداد صفحات : 292
  • سال چاپ : 1393
  • شابک ( ISBN ) : 978-964-217-098-2
  • شمارگان چاپ ( تیراژ ) : 500
  • نوبت چاپ : اول
  • وزن : 575

هنوز نظری ارسال نشده است.

برای ارسال نظر باید عضو شوید.