سبد خرید  

بدون محصول

مجموع 0 تومان

پرداخت

حساب من

لیست ناشران


تبلیغات


ghfh

بلبلh

کتاب راهنمای کاربردی کمیته حسابرسی

 نوشته و ترجمه : ابراهیم ابراهیمی و همکاران
ناشر : سازمان بورس
مبتنی بر دستور العمل ها و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

جزییات بیشتر

18,000 تومان

انتشارات بورس

 کتاب راهنمای کاربردی کمیته حسابرسی
مبتنی بر دستور العمل ها و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار
 نوشته و ترجمه : ابراهیم ابراهیمی و همکاران
 ناشر : سازمان بورس
 شابک : 978-600-5959-65-9
 تعداد صفحات : 286
 شمارگان چاپ : 1000
 نوبت چاپ : اول- 1393
 لیتوگرافی : -
 قیمت پشت جلد : 18000 تومان
 درباره کتاب :
کتاب حاضردربرگیرندۀ نمونه‍‍‍سؤالاتی است که اعضای کمیته را راهنمایی می‍کند.
در فصل اول کتاب، خاستگاه کمیتۀ حسابرسی به‍ طور اجمالی مرور شده است و سعی شده است اقدامات و روش‍های عمل‍رهبرانۀ کمیته در هر حوزۀ مسئولیت تشریح شود.
در فصل دوم، ترکیب اعضای کمیته و تخصص های ضروری اعضا باتوجه به مقررات جاری کشور تشریح شده و رهنمودهایی برای ارزیابی تخصص مالی در قالب درخت تصمیم و استقلال اعضا و نیز ویژگی‍ها و مهارت‍های ضروری رئیس کمیتۀ حسابرسی ارائه شده است.
فصل سوم به تعامل کمیتۀ حسابرسی با حسابرسان داخلی می‍پردازد. فصول چهارم تا ششم کتاب نیز مسئولیت‍های کمیته دررابطه‍با پایش و راهبری ریسک و تقلب و سامانه های کنترل‍های داخلی را یادآوری می‍کند و در هر حوزه، سؤالات کلیدی و راهکارهای عملی برای ایفای این مسئولیت‍ها آورده شده است.
 اعضای کمیتۀ حسابرسی ناشران پذیرفته‍شده در بورس و فرابورس، علاوه‍بر مسئولیت‍های ذکرشده به‍موجب الزامات مقرراتی سازمان بورس، باید تعامل نـزدیــکـی با حسابرس مستقل داشته باشند تا فرایندهای حسابرسی را درک و اقدام به حل مسائل به‍وجودآمدهدر فرایند حسابرسی کنند. به‍دلیل اینکه کمیتۀ حسابرسی مستقیماً مسئول پیشنهاد انتخاب، انتصاب، تعیین حق‍الزحمه و نظارت بر حسابرسان مستقل است، اعضا بایددرک فراگیری از مقررات استقلال و میزان حق‍الزحمۀ حسابرس داشته باشند.در فصل هفتم کتاب،ملاحظات مربوط‍به استقلال و حق‍الزحمه یادآوری شده است.
درنهایت، ارزیابی عملکرد و آموزش کمیتۀ حسابرسی مباحثی است که بیان اهمیت آن‍ها نیازی به اغراق ندارد. درحال‍حاضر، مقررات و دستورالعمل‍هایی برای میزان و نوع آموزش کمیته و نیز ارزیابی عملکرد آن وجود ندارد. در فصل هشتم این کتاب، رهنمودهایی عملی و ابزارهایی برای رفع این نیاز ارائه شده است. همچنین، در دو فصل آخر کتاب نیز سایر مسئولیت‍های کمیته و نیز شیوۀ گزارشگری کمیته بحث شده است.
 فهرست مطالب :
فهرست اجمالی
سخن ناشر
مقدمه
فصل اول - کمیتۀحسابرسی؛ضرورت تشکیل،رویه‌هاواقدامات رهبرانه
فصل دوم - ساختاروترکیب اعضای کمیتۀحسابرسی
فصل سوم - ارتباط باحسابرسان داخلی
فصل چهارم - راهبری وپایش ریسک
فصل پنجم - پایش تقلب
فصل ششم - نظارت برکنترل‌های داخلی وگزارشگری مالی
فصل هفتم - تعامل باحسابرس مستقل وارزیابی آن
فصل هشتم - آموزش وارزیابی عملکردکمیتۀحسابرسی
فصل نهم - سایرمسئولیت‌های کمیتۀحسابرسی
فصل دهم - برنامه‌ریزی وتقویم کاری فعالیت‌ها
پیوست 1 - منشور کمیته ی حسابرسی
پیوست 2 - چک لیست های نمونه
فهرست منابع و مآخذ
واژه نامه
فهرست تفصیلی
سخن ناشر
مقدمه
فصل اول - کمیتۀحسابرسی؛ضرورت تشکیل،رویه‌هاواقدامات رهبرانه
خاستگاه کمیته ی حسابرسی
منشور کمیته ی حسابرسی
نظارت بر الزامات منشور کمیته ی حسابرسی
اهداف کمیته ی حسابرسی
اختیارات کمیته ی حسابرسی
حوزه های اصلی تمرکز کمیته
برنامه ریزی های رهبرانه
پویایی کمیته ی حسابرسی
خود ارزیابی و سنجش اثربخشی
پایش ریسک
نظارت بر کنترل های داخلی و گزارشگری مالی
ارتباط با حسابرس مستقل
همکاری با مدیر مالی و سایر مدیران
جلسات کاری
حقوق و دستمزد مدیران
ارتباط با حسابرسان داخلی
جهت دهی و آموزش مستمر
فصل دوم - ساختاروترکیب اعضای کمیتۀحسابرسی
استقلال اعضای کمیته ی حسابرسی
تخصص مالی
رئیس کمیته ی حسابرسی
پیوست الف : سنجش تخصص مالی اعضای کمیته
فصل سوم - ارتباط باحسابرسان داخلی
حسابرسی داخلی و دامنه ی فعالیت آن
مسئولیت های کمیته ی حسابرسی نسبت به حسابرسی داخلی
سؤالات کلیدی در ارزیابی حسابرسی داخلی
تعامل با مدیر حسابرسی داخلی
جریان ارتباط گری حسابرس داخلی با کمیته ی حسابرسی
نظارت بر عملکرد واحد حسابرسی داخلی
پیوست الف : نمونه ی پرسش نامه ی استخدامی مدیر حسابرسی داخلی
فصل چهارم - راهبری وپایش ریسک
مدیریت ریسک
راهبری ریسک
مسئولیت کمیته ی حسابرسی در پایش ریسک
سؤالاتی که کمیته ی حسابرسی باید در نظر بگیرد
پرسش هایی درباره ی نظارت و پایش ریسک
رویه ی عمل های پیشرو
پیوست : رویکرد راهبری هوش ریسک
1- تعریف نقش نظارتی هیئت مدیره
تعریف نقش ها و مسئولیت های هیئت مدیره در قبال راهبری ریسک
توجه به ترکیب هیئت مدیره
ایجاد چارچوب مدیریت ریسک در سطح بنگاه
بازدیدهای محلی
2- ترویج فرهنگ هوش ریسک
رهبری بر حسب نمونه در ارتباطات و اطلاع رسانی درباره ی ریسک
ایجاد تیم های هماهنگ با مدیریت
پاداش رفتار هوش ریسک
ارزیابی شخص سوم را در نظر بگیرید
ابزارهای به کار رفته در ترویج فرهنگ هوش ریسک
3- کمک به مدیریت در یکپارچه سازی هوش ریسک با راهبرد سازمانی
طراحی فرایندهایی برای یکپارچه سازی مدیریت ریسک در برنامه ریزی راهبردی
پایش هم راستایی راهبردی
تثبیت پاسخ گویی
4- کمک در تعیین اشتهای ریسک
تمایز بین اشتهای ریسک و تحمل ریسک
عضو هیئت مدیره ی فعال و پرجنب و جوش باشید
ابزارهای به کار رفته برای تعیین اشتهای ریسک
5- اجرای فرایند راهبری هوش ریسک
همکاری با مدیریت در طراحی فرایند
پایش فرایند کلی مدیریت ریسک
اجرای ارزیابی های رسمی برنامه ی مدیریت ریسک
شفاف سازی پاسخگویی در سطوح هیئت مدیره و مدیریت
6- الگو سازی و اریابی فرایند راهبردی
استفاده از پایش داخلی و بازخورد
مشارکت در آموزش مستمر و روزآمد
تقاضای دیدگاه های مستقل
شمول ریسک به عنوان موضوعی در خودارزیابی سالانه ی هیئت مدیره
ابزارهای به کار رفته در الگو سازی و ارزیابی فرایند راهبری
سخن پایانی
نه اصل بنیادین برنامه ی هوش ریسک
فصل پنجم - پایش تقلب
نقش کمیته ی حسابرسی در پایش تقلب
حوزه های تمرکز کمیته ی حسابرسی برای پایش ریسک تقلب
ریسک های تقلب مربوط به گزارشگری متقلبانه
انگیزه ها (فشارها)
فرصت ها
توجیه (دلیل تراشی)
عوامل ریسک تقلب مرتبط با سوء استفاده از دارایی ها
انگیزه ها (فشارها)
فرصت ها
توجیه (دلیل تراشی)
اثربخشی نظارت کمیته بر تقلب
1- یکپارچه سازی ریسک و راهبرد
2- برنامه ریزی مدیریت بحران
3- ارزیابی فراگیر ریسک
4- تحمل ریسک و برنامه ریزی کاهش آن
5- مدیریت عملکرد و پاداش
6- ارزیابی فضای اخلاقی رأس سازمان
7- الگو سازی سامانه ی گزارش درونی تخلفات
8- اجرای پایش تراکنش و داده کاوی
9- روابط قانونی
10- تفاهم نامه ها و تدابیر بازرسی
فصل ششم - نظارت برکنترل‌های داخلی وگزارشگری مالی
1- محیط کنترلی
2- ارزیابی ریسک
3- فعالیت های کنترلی
4- اطلاعات و ارتباطات
5- نظارت
کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی
مسئولیت کمیته ی حسابرسی نسبت به کنترل های داخلی
ملاحظه ی کنترل های داخلی در سطح کل شرکت
محیط کنترلی
ارزیابی ریسک
فعالیت های کنترلی و اطلاعات و ارتباطات
نظارت (پایش)
سؤالات کمیته از مدیریت درباره ی کنترل های داخلی
سؤالات کلی
دامنه ی ارزیابی مدیریت از کنترل های داخلی حاک بر گزارشگری مالی
سؤالات کمیته از حسابرسان درباره ی کنترل داخلی
دامنه ی حسابرسی کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی
سؤالاتی برای جمع بندی ارزیابی
سؤالات کلی
حسابرسان مستقل
رویه های پیشرو در نظارت بر کنترل های داخلی حاکم بر گزارش های مالی
نظارت کمیته بر منشور اخلاقی یا آیین رفتار حرفه ای سازمان
گزارشگری مالی
ملاحظات کمیته در نظارت بر گزارشگری مالی
کلیات صورت های مالی
شکل صورت های مالی
عناصر صورت های مالی
وجه نقد
ابزارهای مالی
حساب های دریافتنی
موجودی کالا
سرمایه گذاری در شرکت های وابسته
دارایی های ثابت و تجهیزات
سایر دارایی ها
بدهی های جاری
بدهی های غیر جاری
حقوق صاحبان سهام
درآمدها و هزینه ها
اشخاص وابسته
ریسک و نبود اطمینان ،شامل تداوم فعالیت
گزارش های میان دوره ای و مباحث فصلی
راهکارهای کمیته در اثربخشی کیفیت گزارشگری مالی
پیوست الف : رهنمودهای پیشنهادی برای نگارش آیین رفتار حرفه ای (منشور اخلاقی)
مبنای منشور
اجرای توصیه شده برای منشور
حوزه های ریسک
موضوعات بالقوه ی منشور (آیین رفتار)
پیاده سازی آیین رفتار حرفه ای
فصل هفتم - تعامل باحسابرس مستقل وارزیابی آن
مسئولیت حسابرس مستقل در ارتباط با کمیته ی حسابرسی
قوانین و مقررات کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا
مسئولیت های کمیته ی حسابرسی نسبت به حسابرسان مستقل
پیشنهاد انتخاب یا تغییر حسابرس مستقل
استقلال حسابرس مستقل
لزوم استقلال حسابرس مستقل
عوامل نقض استقلال
1- منافع مالی
2- رابطه ی استخدامی و شغلی
3- روابط تجاری
4- ارائه ی خدمات غیر حسابرسی به صاحب کار
5- ارتباط طولانی کارکنان ارشد با صاحب کار و لزوم چرخش شرکا
6- حق الزحمه ی مشروط
7- خرید کالا و پذیرش هدایا و پذیرایی
8- دعاوی حقوقی
9- روابط شخصی و خانوادگی
افشاهای مربوط به حق الزحمه
ارزیابی حسابرس مستقل
فصل هشتم - آموزش وارزیابی عملکرد کمیته ی حسابرسی
آموزش اعضا
ارزیابی عملکرد کمیته ی حسابرسی
اثربخشی کمیته ی حسابرسی
فصل نهم - سایرمسئولیت‌های کمیته ی حسابرسی
بررسی معاملات با اشخاص وابسته
سایر الزامات بررسی
به کارگیری مشاوران ذی صلاح
گزارش فعالیت های کمیته ی حسابرسی
فصل دهم - برنامه‌ریزی وتقویم کاری فعالیت‌ها
تعداد و زمان بندی جلسات
سامان دهی صورت جلسات کاری
ابزار برنامه ریزی : تقویم کاری کمیته ی حسابرسی
پیوست 1 - منشور کمیته ی حسابرسی
تعاریف
هدف
اختیارات کمیته ی حسابرسی
ترکیب و ویژگی های اعضای کمیته ی حسابرسی
مسئولیت کمیته ی حسابرسی
1- کنترل های داخلی و مدیریت ریسک
2- گزارشگری مالی
3- حسابرسی داخلی
4- حسابرسی مستقل
5- رعایت قوانین و مقررات الزامات
6- گزارش دهی
7- سایر مسئولیت ها
تشکیل جلسات
پیوست 2 - چک لیست های نمونه
1- چک لیست های مربوط به ترکیب اعضای کمیته ی حسابرسی (فصل دوم)
1-1 چک لیست ارزیابی استقلال اعضا
2-1 چک لیست ارزیابی تخصص مالی
2- چک لیست های ارزیابی حسابرسان داخلی (فصل سوم)
ارزیابی حسابرسان داخلی - کمیته ی حسابرسی
شناخت
منشور و ساختار
مهارت ها و تجربه ها
ارتباطات
عملکرد
ارزیابی حسابرسی داخلی - مدیریت
برنامه ریزی
مهارت ها و تجربه ها
برنامه ی کاری
عملکرد کلی
ارزیابی حسابرسان داخلی-حسابرسان مستقل
منشور فعالیت
مهارت ها و تجربه ها
برنامه ی کاری
ارزیابی حسابرسان داخلی- خود ارزیابی
شناخت
منشور و ساختار
مهارت ها و تجربه ها
ارتباطات
عملکرد
3- چک لیست مدیریت ریسک (فصل چهارم)
مدیریت ریسک - چک لیست کمیته ی حسابرسی
مدیریت ریسک - چک لیست مدیریت
4- چک لیست های نظارت بر تقلب در گزارشگری مالی (فصل پنجم)
کنترل تقلب - چک لیست کمیته ی حسابرسی
کنترل تقلب - چک لیست مدیریت
5- چک لیست های نظارت بر کنترل داخلی (فصل ششم)
کنترل داخلی - چک لیست کمیته ی حسابرسی
کنترل داخلی - چک لیست حسابرسان مستقل
6- چک لیست نظارت بر گزارشگری مالی (فصل ششم)
7- چک لیست ارزیابی حسابرس مستقل (فصل هفتم)
8- چک لیست ارزیابی عملکرد کمیته ی حسابرسی (فصل هشتم)
فهرست منابع و مآخذ
الف - مکنابع فارسی
ب - منابع انگلیسی
واژه نامه

  • ناشر : انتشارات اطلاع رسانی و خدمات بورس
  • نویسنده : ابراهیم ابراهیمی و همکاران
  • تعداد صفحات : 286
  • سال چاپ : 1393
  • شابک ( ISBN ) : 978-600-5959-65-9
  • شمارگان چاپ ( تیراژ ) : 1000
  • نوبت چاپ : اول
  • وزن : 500

هنوز نظری ارسال نشده است.

برای ارسال نظر باید عضو شوید.