سبد خرید  

بدون محصول

مجموع 0 تومان

پرداخت

حساب من

لیست ناشران


تبلیغات


ghfh

بلبلh

کتاب مقدمه ای بر اقتصاد بازارهای مالی

نوشته : جیمز برد فیلد
ناشر : سازمان مدیریت صنعتی
ترجمه : ابراهیم کاردگر-محمود سبزی-علیرضا دقیقی اصل
استفاده از خلاهای موجود در بازار و بهره گیری از فرصت های موجود در معاملات موقت

جزییات بیشتر

21,500 تومان

انتشارات سازمان مدیریت صنعتی

کتاب مقدمه ای بر اقتصاد بازارهای مالی

 نوشته : جیمز برد فیلد
 ناشر : سازمان مدیریت صنعتی
 ترجمه : ابراهیم کاردگر-محمود سبزی-علیرضا دقیقی اصل
 شابک : 978-600-275-091-4
 تعداد صفحات : 530
 شمارگان چاپ : 1000
 نوبت چاپ : اول-  1393
 لیتوگرافی : -

 قیمت پشت جلد : 21500 تومان

 درباره کتاب :
بازارهای مالی با دو رکن اصلی خود یعنی "موسسات پولی و اعتباری" و "بازارهای اوراق بهادار " یکی از تعیین کننده ترین کانون های رشد اقتصادی هر کشوری هستند . شناخت بازارهای مالی قوانین حاکم بر آنها و هم چنین شیوه هایی که اقتصاد دانان این بازارها را تحلیل می کنند یک ضرورت برای فعالان بازارهای مالی و دانشجویان رشته های مالی و بازرگانی است. ورود به بازارهای مالی (چه به عنوان فعال و چه به عنوان مشتری ) مستلزم کسب دانشی وسیع و روزآمد درباره ی انواع بازارهای مالی و مکانیزم های حاکم بر  هر یک ، انواع بده-بستان ها در این بازارها ، شیوه ی ارزیابی کارایی آنها ، مدل اندازه گیری نرخ بازده سرمایه گذاری در این بازارها ، تئوری پرتفوی و مفهوم سبد سهام و نقش انواع اطلاعات در تصمیم گیری در این بازارهاست.کتاب حاضر شرحی مقدماتی از مسیری است که اقتصاد دانان در تحلیل وضعیت، چگونگی و نحوه ی سازماندهی بازارهای مالی در تخصیص بین دوره ای منابع کمیاب می پیمایند. دیدگاه اصلی اینکه سیستم بازارهای مالی ، توانمند کردن مشتریان، سرمایه گذاران و مدیران شرکت ها در اثر گذاری بر مبادله های سودمند کارکردی متقابل دارد. از مفهوم استاندارد کارایی اقتصادی (بهینگی پارتو) برای ارزیابی کارایی بازارهای مالی استفاده می کنیم که پیشرفتی شهودی از مدل های نظری و تجربی مقدماتی را ارائه میدهد که اقتصاد دانان برای تحلیل بازارهای مالی استفاده می کنند.

 فهرست مطالب :

سخن ناشر
مقدمه حامی
مقدمه مترجمان
پیش گفتار

بخش 1 : مقدمه
فصل  اول -  اقتصاد بازارهای مالی
کارکرد اقتصادی بازار مالی
خوانندگان علاقه مند به این کتاب
سه نوع تعامل یا بده - بستان
مبادله های سودمند بین دوره ای متقابل
مبادله های سودمند متقابل و کارایی اقتصادی
تعریف شکست بازار مالی
موضوعاتی در سیاست عمومی
طرح کتاب
مسائل
نکات

فصل  دوم -  کارایی اقتصادی و بازارهای مالی
اوراق بهادار مالی
هزینه های معامله
نقدینگی
مسئله ی اطلاعات نامتقارن
مسئله کارگزاری
بازارهای مالی و کارایی اطلاعاتی
مسائل
نکات


بخش 2 : تحصیص بین دوره ای به وسیله ی شرکت ها و مصرف کنندگان زمانی که پرداخت های آتی مشخص اند
فصل  سوم -   مبانی اقتصادی تخصیص بین دوره ای
طرح فصل
اقتصاد بدوی بدون تجارت
یک اقتصاد بدوی با تجارت اما بدون بازار
فرض اینکه امروز پرداخت های آتی با قاطعیت کامل مشخص اند
انتزاعی از شرکت ها
تمایز بین ثروت و درآمد
درآمد، ثروت و ارزش فعلی
مسائل
نکات

فصل  چهارم -  نمودار فیشر برای تخصیص بین دوره ای بهینه
خط بودجه بین دوره ای
منحنی های بی تفاوتی بین دوره ای
مبادله های سودمند متقابل
سطح کارایی سرمایه گذاری
اهمیت کارایی اطلاعاتی در قیمت های اوراق قرضه مالی
نکات


فصل  پنجم -   حداکثر سازی مطلوبیت زندگی در شرکتی با سهامداران فراوان
طرح فصل
شرکتی با سهامداران فراوان
یک پروژه سرمایه گذاری سودمند
تأمین مالی پروژه جدید
نتیجه گیری
مسائل
نکات


فصل  ششم -  گذری اجمالی بر مدل هایی که در آن پیامدهای آتی نامشخص اند
ساختار فصل و بازبینی مختصری از مطالب
خطر و خطرگریزی
مختصری از تئوری سبد سهام مدرن
یک مدل شرکتی که درآمدهای آتی آن نامشخص است : دو مزرعه کنار هم
مبادله های سودمند متقابل : یک ادعای پیمانی و یک ادعای مازاد
قیمت های تعادلی سهام و اوراق قرضه
نتیجه گیری
مسائل
نکات


بخش 3 : نرخ های بازگشت به عنوان متغیرهای تصادفی
فصل هفتم - مدل های احتمالی
اهداف کاربرد مدل های احتمالی
نرخ های بازده و قیمت ها
نرخ های بازده به عنوان متغیرهای تصادفی
توزیع های احتمالی نرمال
یک توزیع احتمالی مشترک برای دو متغیر تصادفی گسسته
جمع بندی
تأثیر قیمت یک اوراق قرضه بر ارزش مورد انتظار (امید ریاضی) نرخ بازده آن
تأثیر قیمت اوراق قرضه بر انحراف استاندارد نرخ بازده آن
مدل خطی از نرخ بازده
خطوط رگرسیون و خطوط مختصات
پارامتر Bi به عنوان مقدار ریسک در اوراق قرضه i
همبستگی
جمع بندی
مسائل
نکات


بخش 4 : تئوری سبد سهام و تئوری قیمت گذاری دارایی سرمایه ای
فصل هشتم - تئوری سبد سهام
مقدمه
پرتفوی هایی به عنوان اوراق قرضه ترکیبی
پرتفوی هایی که شامل دو اوراق قرضه پرخطرند
مبادله بین ارزش مورد انتظار و انحراف استاندارد نرخ بازده در یک پرتفوی
یک مثال عددی ساده برای نشان دادن تأثیرات  Pab
موارد خاص از همبستگی مثبت و منفی کامل
مبادله ها بین بازده مورد انتظار و انحراف استاندارد پرتفوی ها شامل N اوراق قرضه پرخطر
جمع بندی
مسائل
نکات

فصل نهم - مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای
مقدمه
تئوری پرتفوی و تئوری بازار سرمایه
مبانی اقتصاد خرد CAMP
سه معادله CAMP
خلاصه ای از مقدمه ی شهودی برای CAMP
استخراج خط بازار سرمایه
ریشه خط بازار اوراق قرضه
تفسیر Bi به عنوان اثر نهایی اوراق قرضه i بر خطر کلی در پرتفوی سرمایه گذار
مسأله
نکات


فصل دهم - مدل های چند عامله برای قیمت گذاری اوراق قرضه
مقدمه
شباهت ها و تفاوت عمده بین مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای و عوامل چند عامله
یک مدل فرضی قیمت گذاری دارایی دو عامله
مدل سه عامله فاما و فرنچ
مدل پنج عامله فاما و فرنچ
تئوری قیمت گذاری همزمان
جمع بندی
پیوست : برآورد مقادیر B  و لاندا برای یک مدل دو عامله
مسائل
نکات


بخش 5 : کارایی تخصیصی و اطلاعاتی بازارهای مالی : مفاهیم
فصل یازدهم - فرضیه ی بازارهای کارآمد
مقدمه
کارایی اطلاعاتی ، عقلانیت و فرضیه های مشترک
یک مثال ساده از کارایی اطلاعاتی
مثال دوم از کارایی اطلاعاتی
کارایی اطلاعاتی و قابلیت پیش بینی نتایج
کارامدی اطلاعاتی و سرعت تعدیل قیمت ها با اطلاعات عمومی
کارایی اطلاعاتی و سرعت تعدیل قیمت ها با اطلاعات خصوصی
تجارت اطلاعات ، تجارت نقدینگی و هزینه سرمایه برای یک شرکت
تمایز بین تعادل ، ثبات و تغییر پذیری
نتیجه گیری
پیوست : تأثیر یک واحد مالیات بر یک صنعت رقابتی
نکات


فصل دوازدهم - مطالعات رویدادها
مقدمه
پسماندهای تعدیل شده با خطر و تعدیل قیمت ها با اطلاعات جدید
ساختار یک مطالعه ی رویداد
نمونه هایی از مطالعات رویدادها
مثال 1 : اثر اقدام ضدتراست علیه مایکروسافت
مثال 2 : اجاره های قانونی در صنعت حمل و نقل موتوری
مثال 3 : اعلامیه های ادغام و تجارت داخلی
مثال 4 : تغییرات ناگهانی در حقوق مالکیت بومیان استرالیایی
مثال 5 : ترکیب تدریجی اطلاعات در خصوص اصلاحات پیشنهادی مراقبت های بهداشتی
نتیجه گیری
نکات


بخش 6 : کارایی اطلاعاتی و تخصیصی بازارهای مالی : کاربردها
فصل سیزدهم - ساختار سرمایه
مقدمه
ساختار سرمایه چیست ؟
اهمیت اقتصادی ساختار سرمایه یک شرکت
ساختار سرمایه و مبادله های سودمند
مسئله ی آژانس : تقویت پرداخت های بیرونی از جریان های نقد آزاد
مسئله ی بنگاه : تخصیص مجدد منابع است
مسئله آژانس : جانشینی دارایی
ناکارآمدی های اقتصادی ایجاد شده به وسیله ی اطلاعات نامتقارن
تاثیر ساختار سرمایه بر مقادیر تعادلی قیمت و مقدار در یک انحصار دو جانبه
اثر ساختار سرمایه بر شهرت شرکت به دلیل کیفیت یک محصول بادوام
نتیجه گیری
پیوست
مسائل
نکات


فصل چهاردهم - تجارت داخلی
مقدمه
تعریف تجارت داخلی
چه کسانی دارای اطلاعات داخلی هستند ؟
تأثیر اقتصادی تجارت داخلی : یک رفتار عمومی
تأثیر مبادله ی داخلی بر حذف مسئله ی بنگاه
تأثیر تجارت داخلی بر حفظ ارزش اطلاعات محرمانه ی شرکت
تأثیر تجارت داخلی بر هزینه ی سرمایه ی شرکت از طریق تأثیر بر نقدینگی
تأثیر تجارت داخلی بر مبادله  بین داخلی ها و سرمایه گذاران مطلع
نتایج قانونمندی تجارت داخلی
جمع بندی
نکات


فصل پانزدهم - اختیارات
مقدمه
اختیار خرید
اختیار فروش
مدلی ساده از قیمت تعادلی یک اختیار خرید
فرمول قیمت گذاری اختیار بلک - اسکولز
برابری اختیار خرید و فروش
اختیارهای داخلی
مقدمه ای بر اختیارهای ضمنی (تلویحی)
اختیارهای ضمنی در یک شرکت اهرمی
یک اختیار ضمنی در یک پروژه سرمایه گذاری برگشت ناپذیر و قابل تعویق (تعویق پذیر)
جمع بندی
پیوست : ترکیب پیوسته (مداوم)
مسائل
نکات


فصل شانزدهم - قراردادهای آتی
مقدمه
قراردادهای آتی به عنوان اوراق قرضه مالی
قراردادهای آتی و تخصیص کارامد ریسک
قیمت آینده، موجود و آتی ها
بلند مدتی یا کوتاه مدتی یک قراردادهای آتی
قراردادهای آتی به عنوان اوراق قرضه مالی
قراردادهای آتی به عنوان عاملین انتقال اطلاعات درباره ی ارزش های آتی قیمت های نقدی
سرمایه گذاری، سفته بازی و مصونیت
قیمت آتی به عنوان پیش  بینی کننده های مقادیر آتی قیمت های موجود
نتیجه گیری
نکات


فصل هفدهم - موضوعاتی دیگر در اقتصاد بازارهای مالی
اوراق قرضه
پیشنهادهای اولیه ی عام
شرکت های سرمایه گذاری رفتار مالی
ساختار خرد بازار
مشتقات مالی
پیشنهادهای خرید علنی شرکت
علامت گذاری با سود سهام
کتاب شناسی
نکات


فصل هجدهم - خلاصه و نتیجه گیری
نگاهی اجمالی
کارایی
مدل های قیمت گذاری دارایی
نواقص بازار
مشتقات
نتایج خط مشی عمومی
کلام آخر
نکات


پاسخ به سوالات
فصل  اول
فصل  دوم
فصل  سوم
فصل  چهارم
فصل پنجم
فصل  ششم
فصل  هفتم
فصل  هشتم
فصل نهم
فصل  دهم
فصل  یازدهم
فصل  دوازدهم
فصل  سیزدهم
فصل  چهاردهم
فصل  پانزدهم

واژه نامه
  • نویسنده : جیمز برد فیلد
  • ناشر : انتشارات سازمان مدیریت صنعتی
  • مترجم : ابراهیم کاردگر-محمود سبزی-علیرضا دقیقی اصل
  • تعداد صفحات : 530
  • سال چاپ : 1393
  • شابک ( ISBN ) : 978-600-275-091-4
  • شمارگان چاپ ( تیراژ ) : 1000
  • نوبت چاپ : اول
  • وزن : 770

هنوز نظری ارسال نشده است.

برای ارسال نظر باید عضو شوید.