شما می توانید با ارسال ایمیل خود ، بصورت رایگان مشترک شده و از بروزسانی مطلع شوید.

ایمیل خود را وارد کنید:

پرداختن‌ به‌ آموزش‌ چاپ‌ و‌ نظام‌ آموزشی‌ در‌ جهان‌ عرب‌ یک‌ موضوع‌ مبرم‌ است‌ که‌ باید‌ با‌ دقت‌ طرف‌ توجه‌ قرار‌ گیرد.
اهمیت‌ صنعت‌ هرگز‌ به‌ اندازه‌ سال‌های‌ اخیر‌ نبوده‌ است،‌این‌ امر‌ هنگامی‌ اهمیت‌ بیشتر‌ خود‌ را‌ جلوه‌گر‌ می‌سازد‌ که‌ به‌ تحولات‌ سریع‌ تکنولوژیک‌ در‌ صنعت‌ چاپ‌ توجه‌ داشته‌ باشیم. علی‌رغم‌ اینکه‌ صنعت‌ چاپ‌ به‌ عنوان‌ یک‌ صنعت‌ مهم‌ به‌ پیشروی‌ خود‌ ادامه‌ می‌دهد،‌ اما‌ توجه‌ به‌ آموزش‌ چاپ‌ در‌ جهان‌ عرب‌ باید‌ کماکان‌ جلب‌ شود.‌ تعداد‌ کمی‌ از‌ کشورهای‌ عرب‌ در‌ این‌ زمینه‌ اقدام‌ کرده‌ و‌ آموزش‌ چاپ‌ را‌ جدی‌ گرفته‌اند.

با ‌توجه ‌به ‌تجارب ‌گسترده‌ای ‌که ‌در ‌عرصه ‌روابط ‌عمومی ‌در ‌سطح ‌جهانی ‌به ‌دست ‌آمده ‌است؛ ‌روابط ‌عمومی ‌را ‌در ‌چهار ‌عرصه ‌معنا ‌می‌کنند:
- ‌عرصه ‌شناسایی ‌روابط ‌موجود
- ‌عرصه ‌ارزیابی ‌روابط
- ‌عرصه ‌طراحی ‌سیاست‌ها ‌برای‌‌بهبود ‌روابط
- ‌عرصه ‌اجرای ‌سیاست‌ها

همچنین گاهی مشاهد‌‌ه می‌شود‌ که ناشر برای تمام کتاب‌های خود‌‌، از نظام قیمت‌گذاری واحد‌‌ی پیروی می‌کند‌‌، د‌‌ر حالی که د‌‌ر هنگام قیمت‌گذاری هر کتابی، باید‌ آن کتاب را به‌صورت مستقل ارزیابی و با توجه به عوامل اقتصاد‌‌ی گوناگون، به‌ویژه قیمت کتاب را پیش‌بینی کرد‌.

تاریخچه پیدایش کاغذ ، نوشتن انسانها پیش از پیدایش کاغد ، اولین کاغذ های بوجود آمده ، کاغذ مصری و کاغذ چینی و کاغذ ایرانی ، نقش ایرانیان در پیدایش کاغذ ، کاغذ سازی در ایران امروز ، رابطه کاغذ و هنر

بایگانی برای دسته "صنعت چاپ و نشر"

آموزش‌ چاپ‌ در‌ جهان‌ عرب‌

بدون نظر
چاپ در جهان عرب

چاپ در جهان عرب

پرداختن‌ به‌ آموزش‌ چاپ‌ و‌ نظام‌ آموزشی‌ در‌ جهان‌ عرب‌ یک‌ موضوع‌ مبرم‌ است‌ که‌ باید‌ با‌ دقت‌ طرف‌ توجه‌ قرار‌ گیرد.

اهمیت‌ صنعت‌ هرگز‌ به‌ اندازه‌ سال‌های‌ اخیر‌ نبوده‌ است،‌این‌ امر‌ هنگامی‌ اهمیت‌ بیشتر‌ خود‌ را‌ جلوه‌گر‌ می‌سازد‌ که‌ به‌ تحولات‌ سریع‌ تکنولوژیک‌ در‌ صنعت‌ چاپ‌ توجه‌ داشته‌ باشیم. علی‌رغم‌ اینکه‌ صنعت‌ چاپ‌ به‌ عنوان‌ یک‌ صنعت‌ مهم‌ به‌ پیشروی‌ خود‌ ادامه‌ می‌دهد،‌ اما‌ توجه‌ به‌ آموزش‌ چاپ‌ در‌ جهان‌ عرب‌ باید‌ کماکان‌ جلب‌ شود.‌ تعداد‌ کمی‌ از‌ کشورهای‌ عرب‌ در‌ این‌ زمینه‌ اقدام‌ کرده‌ و‌ آموزش‌ چاپ‌ را‌ جدی‌ گرفته‌اند.

(بیشتر…)


روابط ‌عمومی ‌برای ‌اهالی ‌چاپ‌

بدون نظر

بعضی‌ها ‌فکر ‌می‌کنند ‌روابط ‌عمومی ‌تشکیلات ‌بسیار ‌بزرگ ‌و ‌عریض ‌و ‌طویلی ‌است ‌که ‌به ‌اندازه ‌ ‌یک ‌چاپخانه ‌ ‌بزرگ ‌به ‌نیرو ‌نیاز ‌دارد؛ ‌بعضی‌ها ‌هم د ‌که ‌گمان ‌می‌کنند ‌روابط ‌عمومی ‌یک ‌چیز ‌لوس ‌و ‌تشریفاتی ‌است ‌که ‌به ‌هیچ ‌دردی ‌نمی‌خورد ‌و ‌حتی ‌یک ‌نفر ‌هم ‌برای ‌این‌کار ‌زیاد ‌است. ‌شما ‌بین ‌چاپخانه‌داران ‌یا ‌لیتوگرافان ‌از ‌این ‌حرف‌ها ‌نشنیده‌اید؟

(بیشتر…)


عوامل مهم در تعیین تیراژکتاب

بدون نظر
تیراژ کتایب

تیراژ کتاب

ناشر د‌‌ر هنگام تعیین تیراژ برای کتاب مورد‌ نظرش، باید‌ به د‌‌و عامل مهم «هزینه‌» و «عرضه و تقاضا» توجه کند‌ و این واقعیت را د‌‌ر نظر د‌‌اشته باشد‌ که تیراژ مطلوب، تیراژی است که قبل از معاد‌‌ل شد‌‌ن هزینه‌ی نگهد‌‌اری و رکود‌ سرمایه‌ی آن با هزینه‌ی تجد‌‌ید‌ چاپ آن کتاب، به‌ فروش برسد‌. همچنین، سه‌ گروه هزینه‌ مطرح شد‌ که ناشر د‌‌ر هنگام تعیین تیراژ باید‌ مد‌ نظر قرار د‌‌هد‌. سؤال د‌‌یگری که بسیاری از ناشران با آن مواجهند‌‌، قیمت‌گذاری برای کتابِ د‌‌رد‌‌ست انتشار است. برخی از ناشران، قیمت کتاب را بر اساس تعد‌‌اد‌ صفحات کتاب تعیین می‌کنند‌ که روشی بسیار ناد‌‌رست و خلاف منطق اقتصاد‌‌ی است. برخی د‌‌یگر هزینه‌های تولید‌ کتاب را با احتساب تخفیف عمد‌‌ه‌فروشی و حق‌تألیف، صرفاً (د‌‌ر ایران) ۲ تا ۳ برابر قیمت تمام شد‌‌ه‌ی هر نسخه د‌‌ر نظر می‌گیرند‌ و به هزینه‌های سربار و «نامرئی» و نیز تقاضای موجود‌ د‌‌ر بازار توجهی ند‌‌ارند‌. عد‌‌ه‌ای هم به‌د‌‌رستی، د‌‌ر هنگام قیمت‌گذاری برای کتاب،‌ هرسه عامل «هزینه‌ها»، «تقاضا» و «کیفیت» را مورد‌ نظر قرار می‌د‌‌هند‌.

(بیشتر…)


نشر کتاب در عصر اطلاعات و ارتباطات

بدون نظر

نشر کتاب در غصر اطلاعات و ارتباطات

نشر کتاب چند سالی است که به عصر تازه ای وارد شده است، عصری که بنیادهای نشر را دستخوش دگرگونیها و دگرسانیهای عمیق ساخته است. برخی تحولات ، حتی برای کسانی که احتمال وقوع آنها را می دانند ، غافلگیر کننده است،‌ و این به سبب شتابی است که رویدادها می گیرند. به ویژه کشورهایی که پدیدآور تکنولوژیها نیستند و تحولات فنی – صنعتی را به طور مستمر دنبال نمی کنند، با تآثیرهای شدیدتر و بحران زاتر رویدادها دست به گریبان می شوند.

نشر کتاب در ساده ترین صورت آن، تکثیرکردن اثری است که به کمک یکی از شیوه های تولید چاپی بر روی کاغذ و توزیع و پخش آن به قصد انتقال؛ انتقال از یک یا چند ذهن به ذهنهای بسیار ، یا انتقال از یک جامعه به جامعه یا جامعه های دیگر، یا از یک فرهنگ و تمدن به فرهنگها و تمدنهای دیگر ،‌ یا از یک نسل و دوره به نسلها و دوره های دیگر ، یا همه اینها با هم .

(بیشتر…)


تاریخچه پیدایش کاغذ

بدون نظر

تاریخچه کاغذ

کاغذ ماده‌ای است که از چوب گیاهان فراهم می‌شود و بیش‌تر برای نوشتن به کار می‌رود. با این همه، از کاغذ برای بسته‌بندی، آرایش درونی ساختمان، صافی‌های صنعتی و پژوهشی و کارهای دیگر نیز بهره می‌گیرند. چینی‌ها نخستین مردمانی بودند که بیش از ۲ هزار سال پیش کاغذهایی مانند کاغذهای امروزی ساختند. ایرانیان مسلمان شیوه‌ی ساختن کاغذ را از چینی‌ها آموختند و آن را بهبود بخشیدند. شهر سمرقند برای سال‌ها بزرگ‌ترین مرکز ساختن و خرید و فروش کاغذ بود. سپس، در شهرهای دیگر، از جمله بغداد، دمشق، قاهره، مغرب، جزیره‌ی سیسیل و شهرهای مسلمان‌ نشین اسپانیا، کارخانه‌های کاغذسازی به راه افتاد .

(بیشتر…)