شما می توانید با ارسال ایمیل خود ، بصورت رایگان مشترک شده و از بروزسانی مطلع شوید.

ایمیل خود را وارد کنید:

پرداختن‌ به‌ آموزش‌ چاپ‌ و‌ نظام‌ آموزشی‌ در‌ جهان‌ عرب‌ یک‌ موضوع‌ مبرم‌ است‌ که‌ باید‌ با‌ دقت‌ طرف‌ توجه‌ قرار‌ گیرد.
اهمیت‌ صنعت‌ هرگز‌ به‌ اندازه‌ سال‌های‌ اخیر‌ نبوده‌ است،‌این‌ امر‌ هنگامی‌ اهمیت‌ بیشتر‌ خود‌ را‌ جلوه‌گر‌ می‌سازد‌ که‌ به‌ تحولات‌ سریع‌ تکنولوژیک‌ در‌ صنعت‌ چاپ‌ توجه‌ داشته‌ باشیم. علی‌رغم‌ اینکه‌ صنعت‌ چاپ‌ به‌ عنوان‌ یک‌ صنعت‌ مهم‌ به‌ پیشروی‌ خود‌ ادامه‌ می‌دهد،‌ اما‌ توجه‌ به‌ آموزش‌ چاپ‌ در‌ جهان‌ عرب‌ باید‌ کماکان‌ جلب‌ شود.‌ تعداد‌ کمی‌ از‌ کشورهای‌ عرب‌ در‌ این‌ زمینه‌ اقدام‌ کرده‌ و‌ آموزش‌ چاپ‌ را‌ جدی‌ گرفته‌اند.

با ‌توجه ‌به ‌تجارب ‌گسترده‌ای ‌که ‌در ‌عرصه ‌روابط ‌عمومی ‌در ‌سطح ‌جهانی ‌به ‌دست ‌آمده ‌است؛ ‌روابط ‌عمومی ‌را ‌در ‌چهار ‌عرصه ‌معنا ‌می‌کنند:
- ‌عرصه ‌شناسایی ‌روابط ‌موجود
- ‌عرصه ‌ارزیابی ‌روابط
- ‌عرصه ‌طراحی ‌سیاست‌ها ‌برای‌‌بهبود ‌روابط
- ‌عرصه ‌اجرای ‌سیاست‌ها

همچنین گاهی مشاهد‌‌ه می‌شود‌ که ناشر برای تمام کتاب‌های خود‌‌، از نظام قیمت‌گذاری واحد‌‌ی پیروی می‌کند‌‌، د‌‌ر حالی که د‌‌ر هنگام قیمت‌گذاری هر کتابی، باید‌ آن کتاب را به‌صورت مستقل ارزیابی و با توجه به عوامل اقتصاد‌‌ی گوناگون، به‌ویژه قیمت کتاب را پیش‌بینی کرد‌.

تاریخچه پیدایش کاغذ ، نوشتن انسانها پیش از پیدایش کاغد ، اولین کاغذ های بوجود آمده ، کاغذ مصری و کاغذ چینی و کاغذ ایرانی ، نقش ایرانیان در پیدایش کاغذ ، کاغذ سازی در ایران امروز ، رابطه کاغذ و هنر

بایگانی برای دسته "تاریخچه “کتاب”"

نشر کتاب در عصر اطلاعات و ارتباطات

بدون نظر

نشر کتاب در غصر اطلاعات و ارتباطات

نشر کتاب چند سالی است که به عصر تازه ای وارد شده است، عصری که بنیادهای نشر را دستخوش دگرگونیها و دگرسانیهای عمیق ساخته است. برخی تحولات ، حتی برای کسانی که احتمال وقوع آنها را می دانند ، غافلگیر کننده است،‌ و این به سبب شتابی است که رویدادها می گیرند. به ویژه کشورهایی که پدیدآور تکنولوژیها نیستند و تحولات فنی – صنعتی را به طور مستمر دنبال نمی کنند، با تآثیرهای شدیدتر و بحران زاتر رویدادها دست به گریبان می شوند.

نشر کتاب در ساده ترین صورت آن، تکثیرکردن اثری است که به کمک یکی از شیوه های تولید چاپی بر روی کاغذ و توزیع و پخش آن به قصد انتقال؛ انتقال از یک یا چند ذهن به ذهنهای بسیار ، یا انتقال از یک جامعه به جامعه یا جامعه های دیگر، یا از یک فرهنگ و تمدن به فرهنگها و تمدنهای دیگر ،‌ یا از یک نسل و دوره به نسلها و دوره های دیگر ، یا همه اینها با هم .

(بیشتر…)